కాస్ట్రో నాయకత్వం- క్యూబా విప్లవం

అమెరికా ఖండంలో తొలిసారిగా ఆ దేశానికి అతి సమీపంలో విప్లవ సాధనకు నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఫిడెల్‌ కాస్ట్రో. అంతేగాక మిగిలిన చాలా సోషలిస్టు దేశాలలో ఎదురుదెబ్బలు

Read more

చలం కలంలో కమ్యూనిజం

సోషలిజం గురించిన చలం ఆలోచనలను ఒక చోట చూడటం ఎంతో సంతోషకరమైన అనుభవం. స్వేచ్చా భావుకుడైన చలం సమతా ధర్మమైన కమ్యూనిజాన్ని అభిమానించడం, దాని నుంచి చాలా

Read more