తప్పని సరి పనులు,తక్షణ పనులు

తప్పని సరిగా చేయవలసిన పనులు, తక్షణమే చేయవలసిన పనులు అని పనులు రెండు రకాలు తప్పక చేయవలసిన పనులను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చేసుకుంటూ పోకపోతే అవి గొంతుమీదకు

Read more