కొత్తచూపుతో పదండి ముందుకు….

కళ్లముందు సత్యం, కరిగిపోయే స్వప్నం కాలం. ఆనకట్ట వేసుకుంటే నిల్వవుండిపోయే నదీ జలం వంటిది కాదు, వున్నప్పుడే వినియోగించుకోకపోతే తర్వాత దక్కని విద్యుచ్చక్తి వంటిది కాలం. ఎంతగా

Read more