‘ఆది’ కవి పుట్టిన చోటనే మరో ఆదికవి!

సెప్టెంబరు 17న రాజమండ్రిలో కుసుమ ధర్మన్న కుసుమాంజలి కార్యక్రమం గురించి మిత్రులకు గతంలో తెలియజేశాను. నిజానికి ఆ రోజున హైదరాబాదులో పోలవరంపై రౌండ్‌ టేబుల్‌, మాజీ ఎంపి

Read more