నిజాయితీపరులా?జిత్తుల మారులా?- 2

ఈక్యూ సంగతి ఎలా ఉన్నా అసలు ఎవరైనా నిజాయితీపరులో కాదో చూసుకోవడానికి మరో ఆరు అంశాలు చెప్పుకోవచ్చు. 7. విశ్వసనీయత నిజాయితీపరులు నమ్మదగిన మనుషులై ఉంటారు కనుక

Read more

ఇ.క్యు. లెక్కలు సరే, నిజాయితీ పరులా? జిత్తులమారులా?

మనుషుల జయాపజయాలకు బుద్ధికుశలత కంటే ఉద్వేగ సూచిక(ఇక్యు) కీలకమని వింటుంటాం. చేసే పని ఏదైనా సరే ఇక్యు సరిగ్గా వున్నవారే విజయాలు సాధిస్తారని కోటిఅనుభవాలను అధ్యయనం చేసిన

Read more