కళా సాహిత్య స్రష్ట గుల్జార్‌

గుల్జార్‌.. ఆ మాటకు అర్థం పాటల తోట. ఇంకా చెప్పాలంటే మాటల వూట, కళా సాహిత్యాల పసిడి కోట. భారతీయ చలన చిత్ర సాహిత్య రంగాల్లో శిఖరాయమానమైన

Read more